HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG ANH GIAI ĐOẠN 2020 – 2025